ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради від 17 грудня 2015 року № 30-VIІ (ІІ сесія VІI скликання)

зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради:

 від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

від 23 лютого 2017 року № 422-VII

від 01 березня 2018 року № 688-VII

від 28 травня 2020 року № 1324-VII


РЕГЛАМЕНТ
Харківської обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради від 17 грудня 2015 року № 30-VIІ (ІІ сесія VІI скликання)

зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради:

 від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

від 23 лютого 2017 року № 422-VII

від 01 березня 2018 року № 688-VII

від 28 травня 2020 року № 1324-VII


РЕГЛАМЕНТ
Харківської обласної ради

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності обласної ради

Стаття 1. Правові засади діяльності обласної ради

Порядок  діяльності Харківської обласної ради (далі – рада), її органів, депутатів, посадових осіб виконавчого апарату ради визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованим Законом України від 02 вересня 2014 року № 1664-VIІ[1], Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про асоціації органів місцевого самоврядування», рішенням Загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування від 17 серпня 2012 року «Про затвердження Кодексу етичної поведінки депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Харківської області», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Регламент Харківської обласної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях сесій, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок організації сесії.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни i доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України. 

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

1. Діяльність ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) відкритості;[2]

6) поєднання місцевих і державних інтересів;

7) виборності;

8) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавчими актами;

9) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями;

10) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

11) судового захисту прав місцевого самоврядування;

12) дотримання правил  етичної поведінки, згідно з положеннями статей 45, 46 цього Регламенту.

Глава 2. Гласність роботи ради

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

1. Пленарні засідання ради, її президії, постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими чинним законодавством України[3].

2. Гласність роботи ради, постійних комісій реалізується шляхом: трансляції пленарних засідань сесій ради по телебаченню; оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті обласної ради; надання інформації на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; за необхідності розміщення інформації в газеті «Слобідський край» та/або в інших засобах масової інформації.

Офіційним веб-сайтом обласної ради в мережі Інтернет є веб-сайт за адресою: http://www.oblrada.kharkov.ua/.

3. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради при її виконавчому апараті; відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови ради. Виконавчий апарат ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації прес-релізи.

4. Планування роботи ради.

4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні, з урахуванням вимог розділу VI  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на сесіях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.2. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, першого заступника та заступника голови ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, обласної державної адміністрації.

5. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених цим Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради.[4]

Стаття 4. Присутність на пленарних засіданнях сесій ради

1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до Регламенту.

2. На пленарних засіданнях сесій ради за рішенням ради або за запрошенням голови ради, а також першого заступника, заступника голови ради, голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій і груп, погодженим з головою ради, можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

Головуючий на пленарному засіданні сесії ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні сесії ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні сесії ради.

3. На пленарних засіданнях сесій ради можуть бути присутніми громадяни. Заявки подаються не пізніше як за добу до засідання. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях сесій ради, обумовлюється виконавчим апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань (окремо з кожного питання порядку денного сесії).

4. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання сесії ради

1. За рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів ради від її загального складу, проводяться закриті пленарні засідання сесій для розгляду конкретно визначених питань.

Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2. На закритому пленарному засіданні сесії ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання сесії ради здійснюється виконавчим апаратом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

4. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради. 

Стаття 6.  Порядок розгляду запитів на інформацію

Запит на інформацію - це здійснення права громадянина на отримання публічної інформації,[5] що знаходиться у володінні обласної ради. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути подовжений до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого подовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про подовження розгляду запиту не пізніше як за п’ять робочих днів з дня отримання запиту.

Надання інформації за запитами здійснює виконавчий апарат обласної ради.

 

[1] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[2] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[3] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[4] доповнено пунктом 6 згідно з рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[5] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

РОЗДIЛ 2

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 7. Порядок скликання першої сесії

Першу сесію новообраної обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Стаття 8. Підготовка першого пленарного засідання

1. Виконавчий апарат ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам ради довідкові матеріали про обраних депутатів ради. Довідковий матеріал про депутатів ради повинен містити дані, вказані депутатом ради, а саме: прізвище, ім'я та по батькові депутата ради; професію, посаду, місце роботи, партійність; номери телефонів. Інші документи до першої сесії ради надсилаються депутатам ради у визначені цим Регламентом терміни.

2. Виконавчий апарат ради новообраним депутатам ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надає можливість ознайомитись з:

1) Конституцією України;

2) Європейською хартією місцевого самоврядування та Додатковим протоколом до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованим Законом України від 02 вересня 2014 року № 1664-VIІ;[1]

3) Законом України "Про статус депутатів місцевих рад";

4) Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5) Законом України "Про запобігання корупції";

6) Регламентом ради попереднього скликання;

7) переліком постійних комісій ради попереднього скликання і Положенням про них;

8) Положенням про помічника-консультанта депутата ради;

9) Положенням про виконавчий апарат ради;

10) списком посадових осіб виконавчого апарату ради та їх службовими телефонами.

Стаття 9. Порядок денний першої сесії ради

1. До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;

2) про обрання голови ради;

3) про обрання першого заступника, заступника голови ради;

4) про визначення умов оплати праці голови ради, першого заступника та заступника голови ради.

Стаття 10. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації проведення:

1) таємного голосування за допомогою бюлетенів;

2) відкритого голосування у разі неспрацьовування електронної системи голосування (підрахунку голосів);

3) підрахунку голосів у разі проведення пленарних засідань поза межами зали засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64);

4) процедури визначення кворуму у випадках, передбачених підпунктами 2), 3) цього пункту.

2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

3. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати ради, кандидатури яких запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади ради, а також депутат ради, щодо якого поставлено на голосування питання про недовіру, у випадку, якщо, будучи депутатом ради даного скликання, він одночасно є головою відповідної обласної державної адміністрації.

4. За наявності вищезазначених підстав Лічильна комісія обирається та здійснює свої повноваження у такому ж порядку на наступних пленарних засіданнях ради.

 Глава 4. Сесії ради

Стаття 11. Форми роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання сесії ради у тих випадках, коли питання визнане невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання сесії ради, пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

2.  Пленарні засідання сесій ради проводяться, як правило, в обладнаній електронною системою голосування залі засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64). Засідання постійних комісій проводяться як в приміщеннях обласної ради, так і за її межами – виїзні засідання – (за окремим рішенням комісії чи дорученням голови ради).

Стаття 12. Розпорядок роботи пленарних засідань сесій ради

1. Пленарні засідання сесій ради, як правило, проводяться у четвер. Починаються о 10 годині і тривають до 18 години, з перервами на 30 хвилин через кожні 1,5 години роботи і на 1 годину – з 13.30 до 14.30.

2. Пленарні засідання сесій ради можуть бути подовжені головуючим понад визначений у пункті 1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на засіданні депутатів ради.

3. За вмотивованим зверненням уповноважених представників двох або більше зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні сесії ради зобов'язаний оголосити позачергову перерву у засіданні. Тривалість такої перерви визначається шляхом прийняття депутатами процедурного рішення. Правом на оголошення позачергової перерви депутатська фракція чи група може скористатися не більше двох разів[2] протягом пленарного засідання сесії.

4. У разі внесення до порядку денного пленарного засідання сесії питань, які не розглядалися постійними комісіями та не мають висновку або візи структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради, до завдань якого віднесено здійснення правового забезпечення діяльності ради (юридичний підрозділ виконавчого апарату обласної ради)[3], головуючий зобов’язаний оголосити позачергову перерву у засіданні для розгляду цих питань постійними комісіями та юридичним підрозділом[4] виконавчого апарату обласної ради.

5.  Кожне пленарне засідання сесії ради починається і завершується Гімном України та Гімном Харківської області. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Харківської області.

Стаття 13. Порядок скликання сесій ради

1. Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

2. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

3. Сесія ради повинна бути також скликана головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації.

4. Інформація про скликання сесії публікується в газеті "Слобідський край" та/або розміщується на офіційному сайті обласної ради, повідомляється іншими засобами масової інформації.

5. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається першим заступником, заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається:

1) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 3 цієї статті;

2) якщо сесія ради не скликається головою ради у строки, передбачені
п. 1 цієї статті.

6. У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 1 та 5 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 3 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину загального складу ради або постійною комісією ради.

7. Виконавчий апарат ради забезпечує оприлюднення проектів рішень ради, що потребують обговорення, у встановленому законодавством порядку, а також ознайомлення депутатів ради з проектами рішень обласної ради.

На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

Глава 5. Порядок денний сесії ради

Стаття 14. Формування порядку денного сесії ради

1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами ради, постійними комісіями, фракціями та головою обласної державної адміністрації, як правило, до підписання головою обласної ради розпорядження про скликання сесії, але не пізніше як за 20 робочих днів до пленарного засідання сесії обласної ради.Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради щодо розгляду регуляторних актів вносяться з урахуванням часу на оприлюднення (не менше ніж один місяць), підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу та погодження уповноваженим органом.

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства обласної ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням (якщо ініціатором проекту рішення є обласна державна адміністрація).

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та вимог статті 16 Регламенту.

У разі надання висновку юридичного підрозділу[5] виконавчого апарату обласної ради щодо невідповідності запропонованого проекту рішення вимогам чинного законодавства, а також за наявності рекомендацій профільної та суміжних комісій щодо направлення проекту рішення на доопрацювання, проект рішення повертається розробнику на доопрацювання із зазначенням причин повернення.

3. Проекти рішень ради голова ради або його заступник передають до юридичного підрозділу[6] виконавчого апарату ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, начальник або заступник начальника юридичного підрозділу[7] візують його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству - надають висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови ради юридичний підрозділ[8] повторно розглядає проект рішення.

На вимогу будь-якої постійної комісії всі пропозиції до порядку денного сесії ради мають бути розглянуті на її засіданні.

Постійні комісії розглядають проекти рішень обласної ради тільки за наявності візи або висновків юридичного підрозділу[9] виконавчого апарату обласної ради.

Питання, які віднесені до відання відповідної профільної постійної комісії, підлягають обов’язковому розгляду на її засіданні. Перелік документів, необхідних для розгляду на засіданні профільної постійної комісії до питань, які вносяться на розгляд пленарного засідання, забезпечується виконавчим апаратом обласної ради. Перелік постійних комісій та питань, які віднесені до їх відання, визначаються Положенням про постійні комісії Харківської обласної ради, затвердженим рішенням обласної ради.[10]

4. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, інформації прокурора та керівника відповідного територіального органу поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області.

5. Розділ "Різне" включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

6. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання ради, як правило, розглядається президією ради та на засіданні керівників фракцій (депутатських груп) обласної ради. За наслідками розгляду на президії ради та засіданні керівників депутатських фракцій проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо винесення на пленарне засідання сесії певного переліку питань.

7. На засіданнях президії, пленарних засіданнях сесій та засіданнях постійних комісій ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

- проектів, розроблених обласною державною адміністрацією, – заступники голови обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, а у виняткових випадках - уповноважені ними на це особи;

- проектів, розроблених фракціями, – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

-проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями, – голова комісії або уповноважена комісією особа.

У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

8. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження обласного бюджету або внесення до нього змін;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій, голови обласної ради або голови обласної державної адміністрації.

9. При внесенні питань у день пленарного засідання сесії та у разі включення їх до порядку денного, головуючий оголошує перерву у роботі пленарного засідання сесії для розгляду відповідних проектів рішень юридичним підрозділом[11] виконавчого апарату обласної ради та постійними комісіями.

10. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій проекти рішень обласної ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації". У випадках виникнення надзвичайних ситуацій та інших непередбачуваних обставин, зазначених у законі та цьому Регламенті, проекти таких актів оприлюднюються негайно після їх підготовки[12].

Проекти рішень, якими передбачається надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, оприлюднюються невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем їх внесення до обласної ради належним суб’єктом.

Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному сайті ради, а також можуть публікуватися в газеті «Слобідський край» або інших друкованих засобах масової інформації, оприлюднюватися на телебаченні та радіо.

Стаття 15. Затвердження порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

2. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради вмотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.

За умови неможливості розглянути відкладене питання вдруге, воно вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

 

Глава 6. Регуляторні акти ради

Стаття 16. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником (виконавцем) у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані в установлені ним строки, відповідно до Закону.

5. Відповідальна постійна комісія готує експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

6. Для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту рішення обласної ради відповідно до принципів державної регуляторної політики (пропозиції уповноваженого органу) розробник (виконавець) подає до уповноваженого органу проект рішення обласної ради, аналіз регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної постійної комісії.

7. Висновки відповідальної постійної комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону готується на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу.

8. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до повноважень якої віднесено супроводження розгляду проекту регуляторного акта у раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

9. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом із рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

10. Стосовно кожного регуляторного акта розробником (виконавцем) здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

Глава 7. Електронні петиції

Стаття 17. Умови розгляду електронної петиції

Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до обласної ради.

Електронна  петиція, адресована обласній раді, розглядається відповідно до вимог статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян", цього  Регламенту та затвердженого радою порядку. 

Стаття 18. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

[1] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[2] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[3] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[4] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[5] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[6] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[7] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[8] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[9] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[10] доповнено абзацом 5 згідно з рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[11] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[12] зміна внесена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 3. ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 8. Проведення пленарних засідань сесій

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання сесії

1. Пленарні засідання сесії ради відкриває, веде і закриває голова ради або інші особи, визначені законом. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні сесії ради ведення засідання доручається головою ради іншій, визначеній законом, особі.

Стаття 20. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні сесії ради

1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні сесії ради проводить за допомогою електронних засобів реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання сесії, необладнаного електронними засобами, або у разі неспрацьовування електронної системи, виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат проставляє особистий підпис. Реєстр передається головуючому на засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання сесії ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання сесії ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання сесії ради.

4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на  вимогу депутатів ради проводить за допомогою електронних засобів чи із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий відкладає проведення пленарного засідання сесії ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі - різне.

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні сесії ради

1. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання сесії  ради, оголошує перерви, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні сесії ради;

9) в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання сесії ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

10) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні сесії ради;

11) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні сесії ради;

12) до початку розгляду питань порядку денного головуючий може робити депутатам ради повідомлення, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання сесії ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні сесії ради може робити і тоді, коли згідно з пунктом 3 статті 20 цього Регламенту пленарне засідання сесії ради не може бути відкрито;

13) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

2. Під час пленарного засідання сесії ради головуючий не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 22. Порядок переходу до наступного питання порядку денного сесії

1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні сесії ради. Він повідомляє також про назву, кількість варіантів редакцій, дату поширення серед депутатів ради проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.

2. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради, за рішенням ради, може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою. 

Стаття 23. Секретаріат пленарного засідання сесії

Секретаріат пленарного засідання сесії ради утворюється за необхідності, у разі проведення засідання за межами зали засідань Будинку рад (вул. Сумська, 64).

Секретаріат пленарного засідання сесії ради обирається за пропозицією головуючого або депутатів ради бiльшiстю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засiданнi сесії ради, персонально або списком, відкритим голосуванням депутатами ради у кiлькостi, як правило, двох депутатів (окрім голови ради, першого заступника та заступника голови обласної ради). У ході пленарного засідання сесії ради до складу секретаріату у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

Секретаріат пленарного засідання сесії ради надає допомогу головуючому у проведенні пленарного засідання сесії ради, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу ради, забезпечує передачу цих документiв головуючому, який оголошує на пленарному засiданнi сесії ради звернення депутатiв ради, поданi у письмовiй формi.

 Глава 9. Встановлення регламенту для виступаючих та порядок надання слова

Стаття 24. Порядок надання слова

1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни; виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3. Якщо головуючий на пленарному засіданні сесії ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.

4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання сесії ради в межах часу, передбаченого статтею 25 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради або через електронну систему запису на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.

Запис на запитання здійснюється депутатом під час розгляду відповідного питання порядку денного письмово через секретаріат або шляхом підняття руки після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до запитань.

Інформація про черговість виступів заноситься до комп'ютерної бази даних і відображається на інформаційних табло, у головуючого та в секретаріаті, після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного. У разі неспрацьовування електронної системи голосування або її відсутності, запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

5. За усним зверненням депутата ради, перед оголошенням головуючим на пленарному засіданні сесії ради припинення обговорення, йому надається слово з місця (термін – 1 хв.):

1) з мотивів голосування;

2) для оголошення процедурного питання;

3) для репліки;

4) для застережень.

Крім того, головуючий надає депутату слово з місця для репліки, якщо на пленарному засіданні пролунало його прізвище[1].

Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування (на виступ – до 5 хвилин, для реплік – до 2 хвилин).

Депутатські фракції мають право на проголошення заяв (до 3 хвилин) до початку розгляду порядку денного або після перерви, що була оголошена на вимогу цих фракцій[2]. Інші заяви проголошуються у розділі «Різне».

Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених у Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається. У разі участі у голосуванні за допомогою електронної системи депутат ради вважається таким, що зареєструвався.

Стаття 25. Визначення часу для виступаючих на пленарному засіданні сесії ради

1. Час, який надається для доповіді, не може бути меншим ніж 15 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин, для відповіді на запитання – 15 хвилин і заключного слова – 5 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів в "різному" – 3 хвилини; для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

2. Звуковий сигнал попередження про закінчення часу для виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу (а в разі виступу депутата з місця – за 10 секунд). Коли кількість часу, що надано для виступу відповідно до п. 1 цієї статті, вичерпано, мікрофон автоматично відключається. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів обласної ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 26. Черговість надання слова для виступу

1. На пленарному засіданні ради ніхто з присутніх не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських фракцій та груп, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні сесії  ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

Стаття 27. Право депутата ради на виступ та запитання

1. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні сесії ради один раз по кожному з питань порядку денного, за винятком випадків, зазначених у пункті 5 статті 24 цього Регламенту.

2. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат пленарного засідання сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.

3. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з пунктом 2 цієї статті.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні сесії ради. Запис на запитання, репліку відбувається до завершення доповіді за допомогою електронної системи голосування.[3]


Глава 10. Організація розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Рішення з цього питання є процедурним і вважається прийнятим, якщо за це проголосувала більшість депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради.

Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні сесії ради, як правило, включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

4) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

5) виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

7) виступи депутатів ради;

8) оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

9) внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

10) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

11) уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

12) виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених пунктом 5 статті 24 Регламенту ради;

13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

14) виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на пленарному засіданні сесії обласної ради думки депутатської фракції чи групи;

15) виступи депутатів ради з мотивів голосування.

2. Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.

Стаття 29. Закінчення обговорення питання

1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату пленарного засідання сесії ради відразу ж після закінчення засідання.

2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує про припинення обговорення.

Глава 11. Порядок голосування на пленарному засіданні сесії ради

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує про перехід до голосування.

3. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту.

4. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

Стаття 31. Черговість голосування інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій та поправок

1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від особи або органу, який  готував такий проект (депутат ради, постійна комісія  та ін.). У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні сесії ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

3. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні сесії ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні сесії ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Глава 12. Рішення ради

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні сесії ради після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні сесії ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні сесії ради проти цього.З питань, включених до порядку денного у розділі "Різне", рішення обласною радою не приймаються і на голосування не ставляться.

2. Рішення ради (крім процедурного та у випадках, передбачених законодавством, регламентом ради) вважаються прийнятими, якщо, як правило, після їх обговорення, за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання  сесії ради.

4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду прийнятого рішення.

Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань

1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради.

2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради, а також зазначені як такі в Регламенті.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол, стенографiчний звiт пленарного засідання сесiї

1. Пленарні засiдання сесій обласної ради стенографуються. Ведення стенографiчного запису засiдання здiйснює виконавчий апарат ради.

2. У разі виявлення в стенограмі та (або) протоколі пленарного засідання сесії ради неточностей (помилок), депутат ради може після оформлення виконавчим апаратом ради стенографічного звіту та (або) протоколу пленарного засідання сесії ради подати свої зауваження на ім’я головуючого на засіданні, які долучаються до матеріалів сесії.

3. Пленарні засiдання сесiй обласної ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здiйснює виконавчий апарат.

У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання сесії ради, зокрема відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання сесії ради; кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні сесії ради; питання порядку денного пленарного засідання сесії ради та ті з них, які винесені на голосування; прізвище ім’я по батькові головуючого на пленарному засіданні сесії ради і виступаючих.

4. Протоколи пленарних засідань сесій та прийняті радою рішення підписуються особисто головою обласної ради, а у разі його відсутності - першим заступником, заступником голови обласної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 6 статті 13 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

5. Протоколи пленарних засідань сесії обласної ради є відкритими, оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Глава 13. Види та способи голосувань при прийнятті рішень ради

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування[4].

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням. Відкрите поіменне голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів "Надія" здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів.

2. Результати відкритого поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Усі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу пленарного засідання сесії ради.

3. Дані про результати відкритого поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.

4. Результати голосування оприлюднюються на моніторах, розташованих у залі засідань ради та перед головуючим. На вимогу будь-кого з депутатів ці результати демонструються за кожною з депутатських фракцій окремо.

5. Для забезпечення роботи електронної системи "Надія" у режимі голосування, зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату ради на першій сесії ради видається іменна картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування зберігаються у депутатів ради до кінця скликання.

У разі втрати іменної картки депутат ради звертається із заявою до голови ради щодо видачі йому дублікату іменної картки. Для забезпечення технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається не пізніше як за 48 годин до початку пленарного засідання сесії.

За відсутності технічної можливості до початку пленарного засідання сесії виготовити дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі.

Стаття 37. Таємне голосування

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у разі:

- обрання голови ради, першого заступника голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

- прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації;

- внесення пропозицій щодо кандидатури на посаду голови обласної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України.

2. Таємне голосування відбувається за допомогою електронної системи «Надія», а в окремих випадках, передбачених Регламентом або за рішенням ради, - із застосуванням бюлетенів.

Таємне голосування із застосуванням бюлетенів обов’язково проводиться у разі обрання голови ради, першого заступника голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади.

3. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі депутати обласної ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законом  порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування.

4. Протоколи Лічильної комісії про обрання керівництва комісії, затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома.5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

1. Організація та контроль за виготовленням бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на Лічильну комісію за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів – обрання, призначення чи затвердження – та партійна належність кандидатів.

2. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради. Бюлетені, до яких додатково вписані прізвища, при підрахунку голосів вважаються недійсними. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 39. Процедура таємного голосування із застосуванням бюлетенів

1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування.

3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 Стаття 40. Повторне голосування, повторні вибори

1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.

2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 41. Таємне голосування за списком кандидатур

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.

3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов даного Регламенту.

4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться довибори з новим висуненням кандидатів.

5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 42. Підведення результатів таємного голосування із застосуванням бюлетенів

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні сесії ради, відповідає на запитання депутатів ради.

Стаття 43. Наслідки порушення порядку таємного голосування із застосуванням бюлетенів

У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).

Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Глава 14. Дисципліна та етика

Стаття 44. Дисципліна та етика на сесіях обласної ради

1. На пленарному засіданні сесії ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні сесії ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні.

2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання.

3. Під час пленарного засідання депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

Стаття 45. Етичні принципи поведінки

1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Депутати зобов’язані:

захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;

з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує обласну раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;

забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2. Сумлінне виконання своїх обов’язків

Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах територіальних громад.

Депутати зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України, виконувати рішення обласної ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.

3. Професіоналізм

Депутати зобов’язані:

- виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;

- підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

4. Лояльність

Депутати зобов’язані:

- утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;

- уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету обласної ради.

5. Громадська довіра

Депутати зобов’язані:

зміцнювати авторитет обласної ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;

усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

6. Прозорість, відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність обласної ради, її депутатів та  посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

7. Поважне ставлення та толерантність

Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва обласної ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.

Депутати повинні:

шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

8. Неупередженість

Депутати зобов’язані:

приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання  незаконних  переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості  та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.

9. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити обласну раду.

10. Запобігання корупції

Депутати повинні:

суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та іншим антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;

своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;

декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.

11. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

12. Конфлікт інтересів

Депутати не мають права:

використовувати статус депутата обласної ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;

користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків.

Депутати зобов’язані:

запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів - вжити заходів з його врегулювання відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні»[5].

13. Використання майна

Депутати зобов’язані:

ощадливо та ефективно використовувати майно, яке є спільною власністю  територіальних громад області,  під час здійснення депутатських повноважень.

Депутатам забороняється:

використовувати майно територіальних громад в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальних громад.

14. Депутат обласної ради бере участь у підготовці, розгляді та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання постійної комісії та пленарного засідання сесії ради, на яких розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням депутатами цієї вимоги, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень ради.[6]

15. Використання інформації

Депутати зобов’язанні:

забезпечити доступність інформації про діяльність обласної ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, що встановлені чинним законодавством;

використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності з дотриманням вимог Законів України
«Про інформацію», «Про захист персональних даних».

 

Стаття 46. Відповідальність за порушення принципів етичної поведінки

За порушення принципів етичної поведінки депутати обласної ради несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

 

[1] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[2] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ 

[3] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[4] Стаття 36 викладена у новій редакції згідно з рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ 

[5] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[6] доповнено новим пунктом згідно з рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

РОЗДIЛ 4

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Глава 15. Депутати ради, форми роботи депутатів ради

Стаття 47. Правові засади діяльності депутатів ради

1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про запобігання корупції", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами України та цим Регламентом.

2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами області.

3. Повноваження депутата обласної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії обласної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата обласної ради або ради, до складу якої його обрано.

4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 48. Посвідчення та знак депутата ради

Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

1) посвідчення про реєстрацію депутата, видані обласною територіальною виборчою комісією;

2) посвідчення депутата обласної ради за підписом голови обласної ради;

3) видається також нагрудний знак "Депутат обласної ради".

Депутат ради забезпечується персональним місцем у залі засідань ради.

Стаття 49. Форми роботи депутата ради

1. Діяльність депутата в раді включає:

1) участь у пленарних засіданнях ради;

2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом ухвального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

3) участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;

4) виконання доручень ради та її органів;

5) роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

6) роботу з жителями області.

2. Діяльність депутата ради, зазначена в підпунктах 2-6 пункту 1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради або її президії.

3. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

4. Участь у пленарних засіданнях сесій ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.

5. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний у порядку, визначеному Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Глава 16. Депутатські фракції та групи ради

Стаття 50. Поняття депутатських фракцій та груп

Поняття депутатських фракцій та груп.

1.  Депутати обласної ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.

2.  Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.

3.  Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

4.  Депутатські групи формуються з позапартійних депутатів ради та депутатів ради, які представляють різні політичні партії, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

5. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.

Стаття 51. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

Депутатські групи в обласній раді складаються не менше як із п'яти депутатів.

Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції (крім випадків, коли фракція ще не утворена), після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову обласної ради про прийняте рішення.

При надходженні до ради письмового повідомлення на ім'я голови ради про утворення депутатської фракції або групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, головуючий на пленарному засіданні сесії ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції чи групи, її кількісний склад.

Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 52. Повноваження депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади голови ради, першого заступника та заступника голови, голів постійних комісій ради, персональний склад колегіальних органів ради, а також кандидатури посадових осіб, який обирає, призначає чи затверджує рада.У цих випадках за рішенням фракції (групи) на їх засідання можуть бути запрошенні кандидати на зайняття зазначених вище посад.

2. Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах ради та офіційних делегаціях. Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.

3. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради та її органів. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях сесій ради та її органів.

4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

5. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

6. За ініціативою голови ради або керівників фракцій може бути утворено Раду керівників депутатських фракцій, про що головуючий інформує на пленарному засіданні.

Стаття 53. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, за винятком Президії ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 54. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 17. Голова ради і його заступники

Стаття 55. Правові засади статусу і діяльності голови ради, першого заступника та заступника голови ради

1. Повноваження голови ради, першого заступника та заступника голови ради визначаються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Голова ради, перший заступник і заступник голови ради працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

3. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голова ради, перший заступник голови ради та заступник голови ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання сесії ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням ними цієї вимоги, надання їм консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень ради.[1]

Стаття 56. Порядок обрання голови ради

1. Голова ради обирається радою на строк її повноважень таємним голосуванням із застосуванням бюлетенів. Рішення про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики (крім першої сесії ради).

Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для державного службовця першої категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.

3. Кандидати виступають на пленарному засіданні сесії ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні сесії ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.

4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

5. У разі, якщо на посаду голови обласної ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті повторного голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

При повторних виборах голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.

Стаття 57. Повноваження голови ради

1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на розгляд ради, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посади першого заступника, заступника голови обласної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату обласної ради, витрат на її утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організовує роботу президії ради;

8) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

9) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи пленарних засідань сесій ради;

12) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

13) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради[2];

14) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

15) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;

16) вирішує інші питання, доручені йому радою.

2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Стаття 58. Порядок звільнення або дострокового припинення повноважень голови ради

1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених  пунктами 2 та 3  цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

3. Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради у разі:

- звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови ради;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

Зазначені повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

4. Рішення про дострокове припинення повноважень голови обласної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини[3] депутатів від загального складу ради.

Стаття 59. Порядок обрання першого заступника та заступника голови ради

1. Голова ради представляє раді кандидатури для обрання на посади першого заступника та заступника голови ради. Перший заступник та заступник голови ради обирається в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування.

Рішення про обрання першого заступника та заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. У разі, коли кандидатів на посаду першого заступника та заступника голови ради не було обрано, проводяться нові вибори з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

Стаття 60. Повноваження першого заступника та заступника голови ради

1. Перший заступник, заступник голови обласної ради здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому пунктами 1, 2 статті 61 Регламенту.

2. Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

3. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі передбачені пунктом 2 цієї статті, за відсутності першого заступника голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.

4. За дорученням голови ради його перший заступник, заступник:

- координують роботу відповідних постійних комісій та сприяють організації виконання їх рекомендацій;

- ведуть організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;- організовують роботу з питань взаємодії обласної ради з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

- представляють раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

- ведуть особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у райони області, та забезпечують роботу щодо розгляду звернень громадян;

- звітують перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;- беруть участь у розробці плану роботи ради та її президії;

- готують пропозиції до проекту кошторису витрат ради та матеріали до звіту про його використання;

- сприяють роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;- організовують роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

5. Перший заступник, заступник голови обласної ради за дорученням голови виконують інші обов'язки.

Стаття 61. Порядок звільнення з посади або дострокового припинення повноважень першого заступника та заступника голови ради

1. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

2. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі:

1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень першого заступника, заступника голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження суміщення його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом. Зазначені повноваження першого заступника, заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

3. У випадках, передбачених пунктами 1, 2 цієї статті, відповідна особа звільняється з посади першого заступника, заступника голови ради з дня припинення її повноважень.

4. Рішення ради про дострокове припинення повноважень першого заступника, заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Глава 18. Постійні комісії ради

Стаття 62. Загальні умови створення та діяльності постійних комісій ради

1. Постійні комісії є органами ради і обираються з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень, згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.[4]

2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради, перший заступник та заступник голови ради.

3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях сесій ради.Інші питання структури, повноважень та діяльності постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішеннями ради.[5]

4. У разі, якщо висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради є підставою для прийняття розпорядження голови обласної ради, укладання, внесення змін чи розірвання договорів, контрактів, затвердження головою обласної ради договорів та інших документів, матеріали для надання юридичного висновку надаються до юридичного підрозділу[6] виконавчого апарату обласної ради за три робочі дні до засідання постійної комісії.

5. Висновки та рекомендації постійних комісій, протоколи їх засідань є відкритими, оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради та надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".6. Засідання постійної комісії скликається за необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.[7]

7. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції обласної ради.

Суміжними комісіями є комісії, до повноважень яких, згідно із Положенням про постійні комісії Харківської обласної ради, віднесено питання, безпосередньо пов’язані із тими, що готуються профільною комісією на розгляд обласної ради.

Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою ради або радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії ради.

З метою реалізації повноважень обласної ради у здійсненні державної регуляторної політики у складі постійних комісій утворюється постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики (далі- відповідальна постійна комісія).

Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі - головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

Під час розгляду регуляторних актів відповідальною постійною комісією є постійна комісія з правових питань, регуляторної політики, законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та злочинністю, а головною постійною комісією - постійна комісія, до повноважень якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта відповідно до Положення про постійні комісії Харківської обласної ради.[8]

Стаття 63. Склад постійних комісій

1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови і членів комісії. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови ради з урахуванням представництва фракцій та груп на основі волевиявлення депутата.[9]

Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.

Загальний склад постійної комісії повинен становити не менше 5 осіб.

2. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

 Стаття 64. Порядок обрання складу постійних комісій

1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

2.  Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові депутатів ради, які входять до складу відповідних постійних комісій; назву політичної партії, від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради, розміщується на офіційному сайті ради та може бути оприлюднений у засобах масової інформації.[10]

Глава 19. Президія ради

Стаття 65. Правовий статус та повноваження президії

Президія ради є дорадчим органом ради. Президія ради утворюється у разі необхідності для попередньої підготовки узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та оперативних консультацій керівництва обласної ради з депутатським корпусом.Президія ради може приймати рішення, що мають дорадчий характер.До складу президії ради входять голова ради, перший заступник та заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп.Повноваження президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується радою, цим Регламентом та рішеннями ради. 

Глава 20. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 66. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради і обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.[11]

У складі тимчасової контрольної комісії ради має бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи, окрім випадків, якщо депутатська фракція або група не надала кандидатуру для роботи в тимчасовій контрольній комісії[12].

2. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

6) за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 67. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи

1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

Стаття 68. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії

1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

1) прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень ради.

 

[1] доповнено новим пунктом згідно з рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[2] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

[3]  зміна внесена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[4]  зміна внесена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[5] зміна внесена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[6] зміна внесена рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[7] доповнено пунктом 6 згідно з рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[8] доповнено пунктом 7 згідно з рішенням обласної ради від 01 березня 2018 року № 688-VIІ

[9]  зміни внесені рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[10] зміни внесені рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[11]  зміна внесена рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року № 422-VIІ

[12] зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

РОЗДІЛ 5

РОЗДІЛ 5. ЗДIЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 21. Засади контрольної діяльності ради

Стаття 69. Контрольна діяльність ради та її комісій

1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих радою обласній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

Стаття 70. Контроль за виконанням рішень ради

1. Рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольнi комiсiї здійснює контроль за виконанням своїх рiшень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рiшень ради організовує її голова.

2. Рiшенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рiшення одразу пiсля прийняття, але не пiзнiше 5-денного строку пiсля закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

Постiйна комiсiя щоквартально на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рiшень, надає iнформацiю про це головi ради або його заступникам.

Стаття 71. Підзвітність і підконтрольність обласної державної адміністрації обласній раді

1. Обласна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні обласних програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласних цільових програм з інших питань, обласного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих обласною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

2. Пiсля заслуховування звiту обласної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За пiдсумками обговорення рада приймає вiдповiдне рiшення.

3. Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування із застосуванням бюлетенів висловити недовіру голові обласної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові обласної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації.

РОЗДІЛ 6

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 22. Депутатський запит, депутатське запитання і депутатське звернення

Стаття 72. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

Депутати ради відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на пленарному засіданні сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 Стаття 73. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі.

При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

2. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку денного кожного пленарного засідання сесії ради.

3. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції чи групи, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу пленарного засідання сесії.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

4. Депутатський запит, проголошений в усній формі на пленарному засіданні, також має містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, до яких адресовано запит.

У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання, який долучається до рішення ради з цього питання.

5. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Стаття 74. Відповідь на депутатський запит

1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений чинним законодавством України строк[1] надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні сесії ради.

2. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.

3. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні.

 

[1]  зміна внесена рішенням обласної ради від 04 лютого 2016 року № 92-VIІ

РОЗДIЛ 7

РОЗДIЛ 7. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Глава 23. Повноваження та порядок утворення виконавчого апарату ради

Стаття 75. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради

1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Діяльність виконавчого апарату здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат обласної ради.

2. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 76. Повноваження виконавчого апарату

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ 8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ 8. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 24. Набрання чинності окремих положень Регламенту

Стаття 77. Встановити, що розгляд електронних  петицій, адресованих обласній раді, буде здійснюватися з моменту набрання чинності порядку їх розгляду, затвердженого радою.

РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

РОЗДІЛ 9.  ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ [1]

Глава 25. Проведення пленарних засідань сесій ради

Стаття 78. Пленарне засідання сесії ради в режимі відеоконференції може проводитися виключно з метою розгляду особливо важливих проєктів рішень обласної ради, зокрема, пов'язаних із запобіганням виникненню і поширенню, боротьбою зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру.

Стаття 79. Рішення про проведення пленарного засідання сесії ради в режимі відеоконференції приймається головою ради шляхом видання відповідного розпорядження.

Сесія ради має бути також скликана головою ради, за пропозицією не менш як однієї третини депутатів ради від загального складу ради, або голови обласної державної адміністрації.

До порядку денного такого засідання можуть включатися лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях, передбачених частиною першою цієї статті, за умови їх відповідності вимогам, визначеним у статті 78 цього Регламенту.

Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що потребують негайного розгляду, які передбачається винести на розгляд ради.

Виконавчий апарат ради забезпечує інформування депутатів ради про дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті обласної ради з одночасним направленням цієї інформації на офіційну електронну адресу кожного депутата ради не пізніше як за 24 години до його початку.

Стаття 80. Обласна рада проводить пленарне засідання в режимі  відеоконференції у місці, адресу якого визначено у розпорядженні голови обласної ради про скликання сесії.

Стаття 81. Гласність пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції забезпечується, за наявності технічної можливості, шляхом його трансляції по телебаченню, а також на офіційному вебсайті обласної ради.

Стаття 82. Під час проведення пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції, у визначеному розпорядженням голови обласної ради місці, в якому відбувається таке засідання, можуть перебувати лише:

-        голова обласної ради, перший заступник та заступник голови ради, голова обласної державної адміністрації;

-        особа, визначена доповідачем проєкту рішення, його розробник;

-        по одному представнику від кожної депутатської фракції (депутатської групи);

-        працівники виконавчого апарату обласної ради, визначені головою обласної ради.

Інші депутати обласної ради та запрошені беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.

Головує на пленарному засіданні обласної ради, яке проводиться в режимі відеоконференції, голова обласної ради або інша особа, визначена законом.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 83. Перед відкриттям пленарного засідання обласної ради в режимі відеоконференції проводиться запис (реєстрація) депутатів, які в режимі відеоконференції приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про результати запису депутатів.

Головуючий відкриває пленарне засідання обласної ради в режимі відеоконференції у разі, якщо для участі у ньому за інформацією, наданою виконавчим апаратом обласної ради, записалися більшість депутатів від загального складу ради.

 

[1] зміна внесена рішенням обласної ради від 28 травня 2020 року № 1324-VIІ

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП