I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, високу якість роботи, творчий підхід до виконання службових обов’язків.
2. Питання, пов’язані із застосуванням цих правил, вирішуються керівництвом виконавчого апарату обласної ради в межах наданих йому прав, відповідно до Конституції України, законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Кодексу законів про працю України.
3. Ці правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до ст.ст.141, 142 Кодексу законів про працю України, з врахуванням норм законодавства про державну службу і поширюються на всіх працівників виконавчого апарату обласної ради, незалежно від порядку їх призначення на посаду. Недотримання або порушення зазначених правил є підставою для застосування до винних осіб відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

II. Порядок прийняття та звільнення посадових осіб та службовців виконавчого апарату обласної ради

4. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України про державну службу в порядку, визначеному законодавством по державну службу.
5. Призначення на посади технічних працівників та обслуговуючого персоналу ( далі-службовці) здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України.
6. Право на працю реалізується шляхом укладення трудового договору.
7. Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється розпорядженням голови обласної ради, у якому вказується посада, на яку призначається працівник, згідно із штатним розписом та умови оплати праці (розпорядження доводиться до відома працівника під розпис).
8. Посадові особи, які в перше призначаються на посаду складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.
9. При укладенні трудового договору особа, яка влаштовується на роботу повинна подати до відділу кадрів та нагород виконавчого апарату обласної ради:

 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку (для осіб, звільнених з лав Збройних Сил України, окрім того, військовий квиток);
 • паспорт;
 • диплом або інший документ, що засвідчує відповідну освіту чи професійну підготовку (при прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • декларацію про доходи (окрім службовців).

10. При прийомі на роботу чи при переведенні працівника, у встановленому законом порядку, на іншу посаду працівник відділу кадрів та нагород виконавчого апарату обласної ради зобов’язаний:

 • ознайомити працівника з функціональними обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку, обмеженнями, які передбачені для державних службовців статтею 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”, статтею 12 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, умовами оплати праці, роз’яснити його права та обов’язки;
 • провести інструктаж з техніки безпеки, гігієни праці і протипожежної безпеки.

11. На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством.
12. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється у випадках, передбачених статтею 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
13. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка з внесенням до неї запису про звільнення та провадиться з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні обов'язки працівників виконавчого апарату обласної ради

14. Основними обов'язками посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до статті 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” є:

 • додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;
 • додержання прав та свобод людини і громадянина;
 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
 • сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;
 • шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

15. Основними обов’язками всіх працівників є:

 • працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці;
 • працівник повинен діяти у межах своїх повноважень;
 • у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству працівник зобов’язаний невідкладно, в письмовій формі, доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;
 • працювати чесно та сумлінно, додержуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівників, раціонально використовувати робочий час, не заважати іншим працівникам виконувати їх службові обов’язки;
 • підвищувати продуктивність праці, своєчасно і якісно виконувати доручену роботу;
 • додержуватись вимог охорони праці, гігієні праці та протипожежної безпеки;
 • утримувати своє робоче місце у чистоті та порядку, дотримуватись установленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів;
 • бережно ставитись до майна та обладнання, забезпечувати їх збереження.

IV. Основні обов'язки керівництва виконавчого апарату обласної ради

16. Керівництво виконавчого апарату обласної ради зобов'язується:

 • створити необхідні умови для плідної праці працівників усіх категорій, щоб працівник мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно отримував завдання і знайомився з умовами його виконання. мав здорові й безпечні умови праці, необхідні матеріали та обладнання;
 • створити умови для підвищення продуктивності праці;
 • сприяти запровадженню нових прогресивних методів та форм роботи;
 • виплачувати заробітну плату в обумовлені строки;
 • забезпечувати належне дотримання дисципліни праці, постійно вести роботу по її зміцненню, раціонально використовувати трудові ресурси;
 • дотримуватись вимог Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну службу” та законодавства про працю;
 • постійно контролювати знання та виконання працівниками вимог інструкцій по охороні праці та протипожежній охороні;
 • підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення працівниками роботи з навчанням в учбових закладах;
 • у відповідних випадках вирішувати питання про підвищення рангів посадовим особам місцевого самоврядування;
 • надавати працівникам щорічні та додаткові відпустки згідно із Законом України „Про відпустки” та „Про службу в органах місцевого самоврядування” та затвердженим графіком відпусток на відповідний рік.

V. Робочий час і час відпочинку

17. Для працівників виконавчого апарату встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.
18. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
19. Для працівників виконавчого апарату встановлюється такий час початку і закінчення роботи та перерви на обід:

 • початок роботи о 9.00;
 • перерва на обід з 13.00 -13.45;
 • закінчення роботи о 18.00 (в п’ятницю о 16.45).

20. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників відповідно до законодавства про працю скорочується на 1 годину.
21. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники виконавчого апарату обласної ради зобов’язані за розпорядженням голови обласної ради з’явитися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
22. До початку робочого дня кожний працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу у книзі обліку, яка ведеться відділом кадрів та нагород виконавчого апарату обласної ради. Працівник, який з’явився на роботу у нетверезому стані, не допускається до роботи в це день і питання про його відповідальність вирішуються відповідно до чинного законодавства.
 У випадку несвоєчасної явки на роботу або дострокового залишення свого робочого місця особа, що провинилася, надає письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного впливу.
23. Усі працівники виконують свої службові обов’язки, як правило, в закріплених за ними робочих кімнатах (кабінетах), в інших призначених для цього приміщеннях.
24. За рішенням голови обласної ради, у зв’язку з невідкладною виробничою потребою, працівник може бути відкликаний із щорічної основної та додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

25. За сумлінне виконання трудових обов'язків, бездоганну роботу та підвищення її якості, за інші досягнення в роботі застосовуються такі види заохочення:

 • преміювання;
 • нагородження цінним подарунком-годинником з логотипом;
 • присвоєння чергового рангу достроково у межах відповідної категорії посад (для посадових осіб місцевого самоврядування);

26. За особливі трудові заслуги працівники можуть представлятись до нагородження відзнаками Харківської обласної ради, державними нагородами та присвоєння почесних звань.

VII. Відповідальність за порушення трудової та виконавчої дисципліни

27. За порушення працівником трудової або виконавчої дисципліни до працівника може бути застосовано дисциплінарне стягнення, передбачене чинним законодавством про працю:

 • догана;
 • звільнення.

28. До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством про працю, можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідність;
 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

29. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників виконавчого апарату обласної ради за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень або скоєння вчинків, які дискредитують виконавчий апарат обласної ради.
30. Незалежно від накладення дисциплінарного стягнення або застосування заходів дисциплінарного впливу (для посадових осіб місцевого самоврядування) голова обласної ради має право позбавити працівника премії частково чи повністю за допущене порушення трудової, виконавчої дисципліни, невиконання функціональних обов’язків, низьку ефективність праці.
31. Дисциплінарне стягнення застосовується після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи відсутності працівника на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
32. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
До накладення стягнення від порушника трудової або виконавчої дисципліни повинно бути отримане пояснення в письмовій формі. Відмова працівника від надання письмового пояснення оформлена актом не може бути перешкодою для накладення стягнення.
33. Дисциплінарне стягнення оголошується в розпорядженні голови обласної ради і доводиться до працівника під розписку.
34. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
35. Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
36. При наявності дисциплінарного стягнення або заходів дисциплінарного впливу преміювання працівника не здійснюється.
Ці Правила доводяться до відома всіх працівників виконавчого апарату обласної ради під особистий підпис та розміщуються у доступному для всіх працівників місці.

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП