ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної радит від 01 березня 2012 року № 384-VI
(XI сесія VI скликання)
із змінами, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 року № 623-VI;
від 25.09.2014 р. № 1061-VІ)

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс «Кращий працівник місцевого самоврядування»


І. Загальні положення.
1.1. Обласний конкурс «Кращий працівник місцевого самоврядування» (далі – Конкурс) проводиться з метою підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, розвитку їх творчої активності, ініціативи, сприяння розвитку місцевого самоврядування, прозорості й вдосконалення процесу організації та ефективності діяльності як посадових осіб, так і місцевих рад області в цілому, узагальнення досвіду роботи кращих працівників органів місцевого самоврядування.
1.2. Завданнями Конкурсу є:
виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;
удосконалення знань і професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування;
залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в органах місцевого самоврядування;
сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг жителям територіальних громад;
вплив на формування суспільної думки щодо престижності служби в органах місцевого самоврядування, підвищення авторитету місцевого самоврядування;
виховання у посадових осіб місцевого самоврядування почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів служби в органах місцевого самоврядування.
1.3. Конкурс оголошує обласна рада.
1.4. У Конкурсі беруть участь (за їх згодою) посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, виконавчих апаратів районних рад, сільські, селищні, міські голови.
1.5. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених у комплексній програмі «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2012-2016 роки».
 
ІІ. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу 
2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється конкурсною комісією, створеною з метою проведення обласного конкурсу «Кращий працівник місцевого самоврядування» (далі – Конкурсна комісія).
2.2. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який утворюється обласною радою. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.
2.3. Конкурсну комісію очолює перший заступник голови обласної ради. До її персонального складу входять представники органів місцевого самоврядування області, громадськості, засобів масової інформації, науковці, незалежні експерти.
2.4. Засідання Конкурсної комісії проводяться по мірі необхідності. Засідання є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше як дві третини від загальної кількості членів Конкурсної комісії.
2.5. За підсумками своїх засідань Конкурсна комісія ухвалює рішення, що мають рекомендаційний характер для комісій, створених згідно з цим Положенням в органах місцевого самоврядування для проведення першого туру Конкурсу.
2.6. Рішення Конкурсної комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю від присутніх його членів. У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.
2.7. Протоколи Конкурсної комісії підписуються головою та секретарем Конкурсної комісії.
2.8. Рішення Конкурсної комісії щодо підсумків Конкурсу, його переможців і лауреатів підписуються усіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії. Члени Конкурсної комісії в разі незгоди з будь-яким рішенням мають право висловити окрему думку у письмовому вигляді, яка додається до протоколу.
Члени Конкурсної комісії не мають права брати участь у Конкурсі.
2.9. Рішення Конкурсної комісії оскарженню не підлягають.
2.10. Повноваження Конкурсної комісії:

 • вирішення питань розподілу обов'язків серед членів Конкурсної комісії та затвердження плану її роботи на першому організаційному засіданні;
 • розгляд документів, поданих претендентами на участь у Конкурсі та прийняття рішення щодо допуску їх до участі у Конкурсі або надання їм обґрунтованої відмови;
 • визначення змісту програми кожного етапу Конкурсу (зміст текстів, тестових завдань, теми співбесіди тощо) та критеріїв оцінки її виконання;
 • затвердження переліку завдань щодо складання ділового документу з урахуванням специфіки органу місцевого самоврядування;
 • оцінювання в балах виконання завдань учасниками Конкурсу;
 • ухвалення рішення щодо підсумків та визначення переможців Конкурсу;
 • оформлення протоколу підсумків Конкурсу;
 • оголошення результатів Конкурсу; складання звіту про проведення Конкурсу;
 • висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сайті обласної ради в мережі Інтернет.

2.11. Повноваження голови Конкурсної комісії:

 • здійснює загальне керівництво Конкурсною комісією та організаційне забезпечення її діяльності відповідно до цього Положення;
 • вносить пропозиції голові обласної ради щодо зміни складу Конкурсної комісії;
 • організовує роботу щодо оприлюднення інформації про умови проведення Конкурсу.

2.12. Повноваження заступника голови Конкурсної комісії:

 • заміщує голову Конкурсної комісії у випадках його відсутності;
 • проводить роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, розробляє проекти методичних рекомендацій з питань проведення Конкурсу, організує узагальнення матеріалів для розміщення їх на офіційному веб-сайті обласної ради та інформування органів місцевого самоврядування.

2.13. Повноваження секретаря Конкурсної комісії:

 • бере участь в організаційному забезпеченні діяльності Конкурсної комісії відповідно до цього Положення;
 • готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Конкурсної комісії;
 • сповіщає та запрошує керівництво та членів Конкурсної комісії на засідання, інформує про хід виконання рішень та планів роботи Конкурсної комісії, складає протоколи її засідань;
 • організовує збереження документів Конкурсу.

2.14. Повноваження членів Конкурсної комісії:

 • виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами Конкурсної комісії;
 • беруть участь у засіданнях Конкурсної комісії;
 • беруть участь в організації проведення турів Конкурсу та підведенні підсумків Конкурсу. 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу.
3.1. Конкурс проводиться у два тури за наступними (шістьма) номінаціями:

 1. кращий голова районної ради;
 2. кращий сільський голова;
 3. кращий селищний, міський (міста районного значення) голова;
 4. кращий міський голова (міста обласного значення);
 5. краща посадова особа сільської, селищної, міської ради;
 6. краща посадова особа виконавчого апарату районної ради. 

І тур Конкурсу (квітень – вересень) організовується і проводиться міськими (міст обласного значення) та районними радами. (Абзац другий пункту 3.1 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
ІІ тур Конкурсу (листопад) організовується і проводиться обласною радою та Конкурсною комісією. Організаційне забезпечення проведення ІІ туру Конкурсу здійснює виконавчий апарат обласної ради. (Абзац третій пункту 3.1 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
3.2. У Конкурсі можуть брати участь посадові особи місцевого самоврядування, що мають загальний стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування:

 • у номінаціях кращий сільський, селищний, міський голова; кращий голова районної ради – не менше п’яти років, із них на керівних посадах не менше двох років;
 • у номінаціях краща посадова особа сільської, селищної, міської ради,
 • краща посадова особа виконавчого апарату районної ради – не менше двох років.

До участі у Конкурсі допускаються посадові особи, які не мають дисциплінарних стягнень.
3.3. Конкурсні комісії з проведення першого туру Конкурсу на підставі поданих документів ухвалюють рішення щодо участі посадових осіб у Конкурсі, які оформлюють протоколами за підписами голови та секретаря конкурсної комісії, й інформують про це посадову особу або надсилають їй листа з обґрунтованою відмовою.
3.4. Програма Конкурсу передбачає:
3.4.1. Завдання на знання актів законодавства та нормативних документів, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, вмінь щодо їх практичного застосування в роботі та завдання щодо знання правил службового етикету.
3.4.2. Підготовку проектів ділових документів (рішень ради, розпоряджень голови ради тощо) з використанням персонального комп’ютера.
3.4.3. Завдання щодо рівня знань державної мови.
3.4.4. Завдання щодо з’ясування рівня професійних знань.
3.4.5. Самопрезентація (номінації «Кращий сільський голова», «Кращий селищний, міський (міста районного значення) голова»; «Кращий міський голова»; «Кращий голова районної ради»).
3.4.6. Письмова інформація про підсумки професійної діяльності посадової особи та органу місцевого самоврядування (для сільських, селищних, міських голів, голів районних рад). (Пункт 3.4 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
3.5. Під час виконання програми Конкурсу з питань, зазначених у підпункті 3.4.1. цього Положення, проводиться тестування; з питань, зазначених у підпунктах 3.4.2. – 3.4.6., виконуються практичні завдання.
3.6. Відбір кандидатур для участі у ІІ турі Конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:
3.6.1. У номінаціях кращий сільський, селищний, міський голова; кращий голова районної ради:

 • рівень професійності, якості лідера;
 • здатність до креативного мислення, ухвалення ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;
 • комунікабельність, використання сучасних методів управління;
 • ефективність роботи керівника та результати роботи колективу;
 • рівень координації керівником діяльності підлеглих, співпраці з органами державної виконавчої влади та іншими органами місцевого самоврядування;
 • ставлення колективу, депутатського корпусу та відповідної громади до особистих та професійних якостей керівника.

3.6.2. У номінаціях краща посадова особа сільської, селищної, міської ради; краща посадова особа виконавчого апарату районної ради:

 • рівень професійності, аналітичні здібності;
 • здатність до самоосвіти;
 • комунікабельність, вміння працювати в команді;
 • ерудованість, якість підготовки документів, виконавча дисципліна;
 • навички роботи з персональним комп’ютером;
 • робота зі зверненнями громадян;
 • наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності;
 • рівень авторитету в колективі, серед депутатського корпусу відповідної ради.

3.6.3. Для участі у ІІ турі Конкурсу міські та районні ради до 01 жовтня поточного року подають до Конкурсної комісії: письмову заяву щодо участі переможців І туру (1 особа у номінації) у Конкурсі; копію особової справи посадової особи за формою П-2ДС, протокол засідання конкурсної комісії з проведення першого туру, інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо). (Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
 
3.6.4. ІІ тур Конкурсу проводиться в один день у два етапи:

 • перший етап - тестування відповідно до підпункту 3.4.1 цього Положення, у якому беруть участь усі учасники, які подали заяви, за відповідними номінаціями;
 • другий етап - практичні завдання відповідно до підпунктів 3.4.2. – 3.4.6. Положення, у якому беруть участь по 10 конкурсантів із кожної номінації, які набрали максимальну кількість балів у першому етапі за результатами тестування.

3.7. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється наступним чином:
3.7.1. Виконання тестових завдань – 15 балів.
3.7.2. Написання диктанту з творчим продовженням – 15 балів.
3.7.3. Виконання ситуаційного завдання щодо складання ділових документів – 20 балів.
3.7.4. Самопрезентація особи та професійної діяльності фахівця (для сільських, селищних, міських голів, голів районних ради) – 35 балів.
3.7.5. Письмова інформація про підсумки професійної діяльності посадової особи та органу місцевого самоврядування (для сільських, селищних, міських голів, голів районних ради) – 15 балів. (Пункт 3.7 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
3.8. Завдання, передбачені підпунктами 3.7.4 та 3.7.5 пункту 3.7. готуються учасниками ІІ туру Конкурсу за матеріалами їх діяльності та діяльності органу місцевого самоврядування де вони працюють за звітний період (останній рік). (Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.8, згідно із рішенням обласної ради від 20.12.2012 р. № 623-VІ)
 
ІV. Підведення підсумків та нагородження переможців.
4.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснює Конкурсна комісія у день проведення ІІ туру на своєму засіданні.
4.2. За результатами проведеного Конкурсу в кожній номінації Конкурсною комісією визначаються переможці Конкурсу (учасники, які зайняли перше місце) та лауреати Конкурсу (учасники, які зайняли друге та третє місця), про що складається протокол. На його підставі видається розпорядження голови обласної ради про нагородження переможців та лауреатів Конкурсу в кожній номінації.
Конкурсні комісії з проведення першого та другого туру Конкурсу в межах своїх повноважень можуть вносити пропозиції щодо нагородження переможців Конкурсу.
4.3. Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломом переможця, а за наявності достатнього фінансування призового фонду – дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 10 тис. грн. (Пункт 4.3 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 25.09.2014 р. № 1061-VІ)
4.4. Лауреати Конкурсу в кожній номінації нагороджуються:
за друге місце – дипломом лауреата, а за наявності достатнього фінансування призового фонду – дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень;
за третє місце – дипломом лауреата, а за наявності достатнього фінансування призового фонду – дипломом переможця та грошовою винагородою в сумі 3 тис. гривень. (Пункт 4.4 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 25.09.2014 р. № 1061-VІ)
4.5. Підсумки Конкурсу та досвід роботи оголошуються на урочистих зборах з нагоди професійного свята - Дня місцевого самоврядування, висвітлюються у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної ради.
 
 
 
 

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП