Інформаційне повідомлення

Харківська обласна рада повідомляє про продаж за конкурсом об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – цілісного майнового комплексу РЯТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ "ЖОВТНЕВИЙ ГІДРОПАРК", що перебуває в оренді фізичної особи - підприємця Куплєвахської Ірини Миколаївни та розташований за адресою: м. Харків, пров. Керченський, 7-А.

Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс.

Адреса об’єкта: Харківська обл., м. Харків, пров. Керченський, 7-А.

Балансоутримувач: код ЄДРПОУ 2926200149, фізична особа - підприємець Куплєвахська Ірина Миколаївна; 61146 м. Харків, вул. Блюхера, 23, корп. В, кв. 99.

Вид діяльності за КВЕД: послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. (96.09.1).

Кількість та склад робочих місць: 2 (середньооблікова).

Відомості про об’єкт: нежитлові будівлі: рятувальна станція, літ. «А-2», загальною площею 122,1 м2; прокатний пункт, літ. «И-1», загальною площею 110,1 м2; ангар, літ. «Б-1», загальною площею 19,2 м2; «Бікс», літ. «В-1», загальною площею 30,0 м2; склад металевий для зберігання фарби, літ. «Г-1», загальною площею 3,1 м2; альтанка, літ. «Д-1», загальною площею 23,8 м2; бензосховище, літ. «Е-1», загальною площею 4,1 м2; склад металевий для моторів, літ. «Ж-1», загальною площею 5,1 м2; туалет, літ. «З-1», загальною площею 1,2 м2, основні засоби – 3 одиниці (елінг металевий, інв. № 10310011; огорожа № 1, ворота № 2, хвіртка № 3, інв. № 10310001; котел КЧМ-3, інв. № 10300002).

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Питання подальшого землекористування покупець вирішує самостійно, з урахуванням умов продажу об’єкта.

Ціна об’єкта приватизації, згідно з незалежною оцінкою, яка була виконана Українсько-Російською товарною біржею, складає 100 191,67 грн., без урахування ПДВ; 20 038,33 грн. – ПДВ.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 120 230,00 грн (сто двадцять тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок).

У тому числі:

№ з/п

Показник

Вартість

грн без ПДВ

 

Необоротні активи

 

1.1.

Нерухоме майно

99333,34

1.2.

Рухоме майно

858,33

 

Вартість ЦМК, грн. без ПДВ

100 191,67

 

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

 1. Сплатити реєстраційний внесок для участі в конкурсі у розмірі 17 грн (сімнадцять гривень 00 копійок).
 2. Сплатити конкурсну гарантію для участі в конкурсі (заставу), що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації.
 3. Внести податок на додану вартість від суми сплаченої учасником конкурсу гарантії (застави) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу.
 4. Сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь продавця неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
 5. Не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної вартості.
 6. Зберігати основний профіль діяльності об’єкта приватизації – станція з надання допомоги потерпілим на водному об’єкті протягом 1 року.
 7. Зберігати існуючі робочі місця не менше 1 року. Не звільняти працівників з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
 8. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта підписати та прийняти за актом передачі приватизований об'єкт.
 9. Протягом одного року від дня переходу до Покупця права власності на об’єкт приватизації вжити заходів щодо оформлення (переоформлення) земельних ділянок та упорядкувати питання землекористування відповідно до вимог чинного законодавства України.
 10. У місячний термін з моменту переходу права власності врегулювати питання, пов’язані з платою за землю, укласти договори з юридичними чи фізичними особами, що надають послуги, пов’язані з утриманням та експлуатацією будівель, споруд та прибудинкової території.
 11. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм під час експлуатації об’єкта приватизації. Утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані.
 12. Сплатити Українсько-Російській товарній біржі витрати за проведення незалежної оцінки об’єкта продажу, в розмірі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) грн з урахуванням ПДВ, протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
 13. Забезпечити збереження документації, яка була розроблена під час приватизації об’єкта. За вимогою Продавця надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу, та не перешкоджати у здійсненні Продавцем контролю за виконанням умов Договору купівлі-продажу.
 14. З метою зняття договору купівлі-продажу з контролю, фізична або юридична особа, що володіє об'єктом, через рік після нотаріального посвідчення Договору та у місячний термін після спливу річного терміну надсилає до обласної ради документи стосовно стану виконання умов договору купівлі-продажу (квитанції, договори, пов’язані з утриманням та експлуатацією об’єкта, інш.).
 15. Переможцю конкурсу, який відмовився від укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об’єкта (застава), внесені учасником для участі в конкурсі, не повертаються. Крім того, Покупець відшкодовує вартість робіт, пов’язаних із підготовкою об’єкта до продажу.
 16. Зобов’язання покупця, передбачені договором купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
 17. Подальше відчуження об’єкта (в період дії зобов’язань) можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою продавця.

 

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 год. по 16-00 год. за місцем його розташування.

Плата за реєстрацію заяви (реєстраційний внесок) у розмірі 17 грн (сімнадцять гривень) та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.

Грошові кошти в розмірі 12 023,00 грн (дванадцять тисяч двадцять три гривні 00 копійок) що складає 10 відсотків від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок Харківської обласної ради № 37180006001412 в ГУДКУ Харківської області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 24283333.

Для участі в конкурсі покупець подає заяву та бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: назву і місцезнаходження об’єкта; відомості про покупця; запропоновану покупцем ціну придбання об’єкта; зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта. 

Бізнес-план (або ТЕО) подаються в окремому конверті з надписом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв, підтверджуючих документів та бізнес-планів (або ТЕО) - за 7 календарних днів до проведення конкурсу.

         Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дня опублікування повідомлення в газеті «Слобідський край», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64, 5 поверх, кім. 167, управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.

         Подати заяву за встановленою формою можна в робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 год. по 17-00 год за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 64.

 

Документи, які подаються до заяви про приватизацію
(для участі в конкурсі):

а) для всіх заявників:

заява про приватизацію - 3прим.;

перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;

документ про внесення плати за подання заяви (реєстраційний внесок);

документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;

документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта;

 

б) для юридичної особи:

копії установчих документів (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування), засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації;

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

документ щодо призначення керівника;

документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);

документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;

інформація  щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні  чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом);

рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.

в) для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців).

Одержати додаткову інформацію можна в управлінні з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради, тел. для довідок:
(0572) 05-32-65.

 

Начальник управління

з питань комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                               М.П. Бур’янова

Президент Украины
Верховная рада Украины
Правительственный портал
Харьковская областная государственная администрация
Харьковский городской совет
Національне агентство з питань запобігання корупції
Украинская ассоциация районных и областных советов
Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области
Совет почетных граждан Харьковской области
СБУ
Стратегия развития Харьковской области на 2015-2017 годы
Детский телевизионный фестиваль «Дитятко»
Эффективная первичная медицина в громаде
Конкурс Масельского
Громада очима дітей
Грант
Харківський обласний центр здоров'я
Харківський центр туризму
Слободской край
Ресурсный центр устойчивого местного развития
РЕГИОНЕТ
Харьковский региональный институт государственного управления
Форум Фактор
Соглашение мэров
КП