Тези до виступу С.І.Чернова на 9 щорічному засіданні CORLEAP у м.Турку, 12 вересня 2019 року.

Актуальність доповіді, пропонованої до обговорення, обумовлюється:

 • необхідністю забезпечення сталого розвитку країн Східного партнерства та їх сусідів;
 • безперервними соціальними, економічними та політичними процесами, які вимагають постійного посилення ролі місцевого і регіонального управління та їх спроможності знаходити відповіді на нові виклики.

Нагадаю, серед основних цілей та пріоритетів CORLEAP на 2018-2019 роки визначено сприяння у нарощуванні управлінського потенціалу на місцевому і регіональному рівні.

Аналіз поточного стану програм нарощування потенціалу органів місцевого та регіонального управління в країнах Східного партнерства

Нарощування цього потенціалу може забезпечуватися через:

 • освітні програми та програми підвищення кваліфікації державного управління країн, національних і регіональних центрах / школах підготовки;
 • програми та тренінги на рівні ЄС, у тому числі в Академії державного управління Східного партнерства (EPAPA);
 • програми та тренінги, підтримувані іноземними донорами;
 • програми та тренінги, підтримувані організаціями громадянського суспільства.

У таблиці 1 представлені організації та програми, що забезпечують навчання службовців місцевих та регіональних органів публічної влади. (Дані звіту Європейського комітету регіонів 2019 г.).

Таблиця 1 демонструє, що у всіх досліджуваних країнах ситуація щодо підвищення потенціалу місцевих і регіональних влад в різних країнах різна.

Для прийняття рішень на наднаціональному рівні про надання допомоги тій чи іншій країні, а також на національному рівні, важливо враховувати:

 • стратегічні напрямки її розвитку;
 • рівень децентралізації;
 • повноваження органів влади;
 • соціально-економічну, політичну та інституційну ситуації в країні.

Керуючись даними таблиці 2, можна також стверджувати, що рівень корупції суттєво стримує розвиток органів влади та країн в цілому.

У зв'язку з цим освітні програми антикорупційної орієнтації мають бути пріоритетними. Важливо розробити нову методологію донесення інформації людям, щоб міняти їх поведінку.

Відповідно до згаданого звіту Європейського комітету регіонів, можна виділити існуючі перешкоди для нарощування потенціалу органів місцевого і регіонального управління в країнах Східного партнерства, які слід враховувати при розробці відповідних програм.

Проведений аналіз дозволив виявити і загальні проблеми, які характерні для всіх країн Східного партнерства, а саме:

 • високий рівень корупції (в Грузії цей показник істотно нижчий);
 • неефективна система набору кадрів, призначення на посади без урахування рівня кваліфікації (крім України та Грузії, де після реформ призначення на посади здійснюється відкрито);
 • недостатнє використання цифрових технологій для навчання і надання публічних послуг;
 • недостатнє володіння службовцями англійською або іншою іноземною мовою, що обмежує доступ до програм зовнішньої підтримки та співпраці;
 • недостатня участь громадянського суспільства в управлінні громадськими справами, контролю за владою.

Висновки:

 1. Загальні проблеми країн партнерства свідчать про їх глобальний характер і необхідність багаторівневого рішення - від наднаціонального рівня до локального. Важливо прогнозувати компетентнісні потреби органів місцевого та регіонального управління. Для цього потрібні фундаментальні дослідження із залученням передових вчених.
 2. Впровадження нових програм, які б стимулювали нарощування потенціалу місцевого і регіонального управління в країнах Східного партнерства дозволить не тільки вирішити конкретні проблеми, а й створити передумови для стабільного співробітництва між регіонами і країнами Східного партнерства та ЄС, усувати диспропорції розвитку.
 3. Залучення представників громадянського суспільства до процесів публічного управління обумовлює необхідність навчання цієї категорії.
 4. Підвищення потенціалу органів місцевого і регіонального управління залежить від забезпечення правовими, інформаційними, економічними, інтелектуально-креативними та іншими умовами. До вирішення цього завдання потрібно підходити системно.

Рекомендації:

Європейському Комітету регіонів:

 • Розробити Програму нарощування потенціалу місцевого та регіонального управління в країнах Східного партнерства, в якій би системно пропонувалися кроки за цим напрямком.
 • Створити у рамках запропонованої Програми електронну освітню платформу Східного партнерства для онлайн-навчання метою забезпечення доступу великої кількості людей з різних сфер до нових знань, пов'язаних з місцевим і регіональним управлінням.
 • Розробити та впроваджувати інноваційну систему інформування громадян країн Східного партнерства про важливість їхньої участі в управлінні громадськими справами, контролю за владою, а також етичну і доброчесну поведінку, що попереджає корупцію.
 • Організувати дослідження щодо компетентностей службовців, необхідних у майбутньому, враховувати його результати при формуванні довгострокової політики в сфері навчання публічних службовців.

Урядам держав - членів Східного партнерства:

 • Передбачити в документах, що визначають стратегію розвитку публічного управління та публічної служби країн, заходи, спрямовані на усунення перешкод, зазначених в цій доповіді, а також інших перешкод, які слід виявляти шляхом організації спеціальних загальнонаціональних досліджень.
 • Розробити рамку компетентностей службовців органів місцевого та регіонального розвитку, а також рекомендації щодо їх формування.
 • Забезпечувати нарощування потенціалу спеціальних установ вищої освіти; сприяти у відновленні освітніх програм.
 • Активізувати використання цифрових технологій для навчання та надання публічних послуг.
 • Забезпечити умови для вивчання англійської мови.

Органам місцевого самоврядування:

 • Організувати розробку, фінансування з місцевих бюджетів та реалізацію програм для навчання не тільки службовців, а й депутатів місцевих та регіональних рад.
 • Організовувати навчальні стажування службовців і депутатів місцевих рад в інших муніципалітетах, регіонах і країнах.
 • Враховувати компетентносні можливості муніципальних службовців при формуванні стратегій місцевого та регіонального розвитку, забезпечувати їх поліпшення відповідно до завдань стратегій.
 • Впроваджувати електронні технології.

Загальні рекомендації:

 • Формувати системи обміну знаннями та практиками з нарощування потенціалу - на всіх рівнях.
 • Залучати до співпраці наукові, освітні та інші організації, налагоджувати багаторівневу взаємодію з нарощування інституційного потенціалу.
 • Впровадити зрозумілі та прозорі процедури набору учасників для ознайомлювальних поїздок і програм з обміну.
 • Просування ідеї створення Академії СП для державного управління з постійною штаб-квартирою в одній з країн СП.
Верховна рада України
Президент України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Запобігання та виявлення корупції
Безпека та довіра
Конкурс Масельського
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Громада очима дітей
Ефективна первинна медицина в громаді
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я