Тези виступу президента Української асоціації районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова на засіданні круглого столу «Нормативно-правове врегулювання інституту посадової особи місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації влади», Верховна Рада України, Київ, 14 травня 2018 року

Шановні колеги! 

Питання упорядкування та удосконалення правового регулювання службових відносин у сфері місцевого самоврядування вже тривалий час стоїть на порядку денному в Україні. З початком реформи місцевого самоврядування та децентралізації тема набуває особливої актуальності. 

Зміст кадрової політики та різні аспекти її реалізації визначають близько ста нормативно-правових актів, які стосуються муніципальної служби, тож виникає потреба в уніфікації законодавства та його спрощенні. 

Вважаю, якщо на етапі становлення інституту представницької влади на місцях було виправданим застосування єдиного підходу до правового регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, то на сучасному етапі розвитку муніципальна служба заслуговує на власний шлях конструктивного розвитку та відповідне правове регулювання. 

При регулюванні законодавчої бази муніципальної служби важливо забезпечити імплементацію європейських стандартів, зокрема положень статей 6, 7 та 8 Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Мандат місцевих обраних представників повинен передбачати вільне здійснення ними своїх функцій. 

На мій погляд, необхідно запровадити чітке законодавче розмежування та визначення відповідних дефініцій «посадова особа» та «службова особа» місцевого самоврядування (вони вживаються як у Конституції, так і у законодавчих актах). 

У національній правовій доктрині панує визначення, що посадові особи складають окрему категорію службовців. Термін «посадова особа місцевого самоврядування» є теоретично не обґрунтованим і недоцільним. 

Як за функціональним навантаженням, так і за правовим статусом об’єктивно існує різниця між виборними та невиборними – такими, що призначаються, – посадовими особами місцевого самоврядування. 

Виборні особи здійснюють, зазвичай, значну кількість муніципально-управлінських функцій, пов’язаних із безпосередньою реалізацією муніципальної влади. 

Невиборні посадові особи здійснюють лише окремі функції муніципального менеджменту. Всі вони набувають свого статусу шляхом призначення. 

Саме через розмежування понять «посадова» і «службова» особи місцевого самоврядування має відбуватися подальше удосконалення правового регулювання діяльності цих суб’єктів, наділення відповідними службовими повноваженнями та правами, встановлення обов’язків, відповідальності, обмежень, гарантій, інших елементів статусу. А також матеріального, соціально-побутового та пенсійного забезпечення. 

Потребує врегулювання службовий статус сільського, селищного, міського голови, голови районної та обласної ради, заступників місцевого голови у виконавчих органах. 

Законодавець має окреслити умови проходження громадянами України служби на цих посадах щодо відповідності Конституції та трудовому законодавству. 

Одним із важливих напрямків реформи муніципальної служби є удосконалення конкурсного відбору на вакантні посади. Враховуючи значну плинність кадрів, особливо в роки виборчих кампаній, саме іспит на знання чинного законодавства та інших питань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, має бути мірилом фахового рівня претендента. Проведення  іспитів на заміщення вакантних посад муніципальної служби має здійснюватися незалежними експертними комісіями у тестовій формі, яка виключає будь-який суб’єктивізм при оцінюванні результатів (з обов’язковим оприлюдненням). 

Ще однією актуальною, на мій погляд, проблемою правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування є відсутність вимог до рівня освіти та кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та громадян, котрі претендують на заміщення посад в муніципальних органах. Освіта має стати однією з умов допуску до участі у конкурсі. 

Як варіант, пропоную розглянути питання поступового переходу до контрактної системи призначення керівників управлінь та відділів органів місцевого самоврядування, з урахуванням локальних умов та особливостей, також, на мій погляд, доцільно було б запровадити контрактну форму трудового договору і щодо інших категорій управлінського персоналу. 

За сучасних умов постійного зростання функціонального навантаження на органи місцевого самоврядування, посилення їхньої ролі у процесі реалізації державної політики, збільшення відповідальності за соціально-економічне, культурне зростання регіонів та окремих місцевостей, цим інституціям мають належати дієві механізми заохочення кадрів, у тому числі на загальнодержавному рівні. 

Вважаю за необхідне на законодавчому рівні надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо внесення пропозицій про нагородження державними нагородами. 

На завершення хочу подякувати Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, виконавчому апарату Верховної Ради, Раді Європи за організацію цього важливого заходу та можливість участі у ньому. 

Дякую за увагу!

IMG_6489
IMG_6406
IMG_6414
IMG_6416
IMG_6419
IMG_6436
IMG_6444
IMG_6420
IMG_6450
IMG_6488
IMG_6498
IMG_6493
IMG_6516
IMG_6525
IMG_6556
IMG_6537
IMG_6542
IMG_6545
IMG_6592
IMG_6594
IMG_6597
IMG_6336
IMG_6581
IMG_6385
Президент України
Верховна рада України
Урядовий портал
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національне агентство з питань запобігання корупції
Українська асоціація районних та обласних рад
Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області
Рада почесних громадян Харківської області
СБУ
Стратегія розвитку Харківської області на 2015-2017 роки
Дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко»
Конкурс Масельського
Громада очима дітей
Гранти
Харківський центр туризму
Слобідський край
Ресурсний центр сталого місцевого розвитку
РЕГІОНЕТ
Харківський регіональний інститут державного управління
Форум Фактор
Угода мерів
КП
КП
Харківський обласний центр здоров'я