МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2015  № 80Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
30 квітня 2015 р. 
за № 488/26933

Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
№ 80 від 01.04.2016 
№ 123 від 19.05.2017}

Відповідно до пунктів 5 та 10 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195, та пунктів 35 та 9 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196, пункту 3 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

форму технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

Перелік документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

Перелік документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Установити, що:

кількість членів регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - регіональна комісія) з числа представників органу, який її утворив, не має перевищувати 1/3 загальної кількості складу регіональної комісії, а кількість представників громадських об’єднань (за їх згодою) повинна становити не менше 1/3 загальної кількості від такого складу;

членство у регіональній комісії не має створювати конфлікту інтересів членів цієї комісії, який може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проекти);

інформація про склад регіональної комісії та положення про неї розміщуються не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення на офіційному веб-сайті органу, що її утворив, та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону - htpp://dfrr.minregion.gov.ua (далі - сторінка офіційного веб-сайту Мінрегіону);

інформація про час, місце проведення засідання регіональної комісії, а також Інтернет-адресу, за якою відбуватиметься трансляція її засідання, не пізніше як за три робочі дні до дня проведення такого засідання розміщується на офіційному веб-сайті органу, який утворив таку комісію, і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону, а також надсилається до Мінрегіону;

засідання регіональної комісії транслюються та їх записи розміщуються у 5-денний строк на офіційному веб-сайті органу, що її утворив, та сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону;

оцінка проектів здійснюється не менш ніж п’ятьма членами регіональної комісії (з дотриманням пропорційного представництва представників органів виконавчої влади, громадських об’єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, наукових та інших установ, а також незалежних експертів) із заповненням форми згідно з додатком до наказу;

до оцінювання не допускаються проекти, заявники яких не надали на розгляд регіональної комісії необхідних документів, визначених наказом, які подаються для участі у конкурсному відборі, та не розмістили проект на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у встановлений регіональною комісією строк;

переможцями попереднього конкурсного відбору проектів є проекти, які за результатами проведеної оцінки мають найбільшу кількість балів у рейтингу проектів та набрали не менше 30 відсотків максимально можливої кількості балів;

у випадку виникнення об’єктивних обставин, через які проект-переможець, відібраний регіональною комісією, має бути виключений (зокрема, неможливість забезпечити співфінансування у розмірі 10 відсотків, подання недостовірної інформації щодо обсягів робіт/послуг та фінансових потреб, отримання коштів для реалізації проекту за рахунок інших джерел державного бюджету, міжнародної технічної допомоги) за її рішенням із запропонованого до фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку переліку проектів, його місце займає проект, що за кількістю балів слідує за ним у загальному рейтинговому списку проектів;

додатковий набір проектних заявок (у разі необхідності) здійснюється за таких самих умов, що і відбувався основний відбір проектів;

про результати попереднього конкурсного відбору секретар регіональної комісії повідомляє заявнику листом на вказану в заявці електронну пошту протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення регіональною комісією;

інформація про проекти висвітлюється на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону, для адміністрування якої органом, що утворив регіональну комісію, призначається відповідальна особа;

оцінювальний лист інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також загальний рейтинговий список проектів оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу, що утворив регіональну комісію, та сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у 5-денний строк;

регіональними комісіями проекти з документами відповідно до Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом, надаються на чергове засідання комісії з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства при Мінрегіоні (далі - Комісія) не пізніше ніж за 10 днів до проведення такого засідання. Проекти, що надійшли до Мінрегіону пізніше ніж за 10 днів до такого засідання, розглядаються Комісією у разі відсутності до них зауважень.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

3. Управлінню впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва (Бондарчук Н.Л.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший 
заступник Міністра


В.Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор 
Асоціації міст України

 


М.В. Пітцик
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.04.2015  № 80

ФОРМА 
інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Тематичний напрям реалізації проекту

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

Назва регіону, в якому реалізується проект

Назва району, в якому реалізується проект

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Телефон, факс, e-mail заявника

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

 

Посада керівника заявника

______________ 
(дата, підпис)

_______________ 
(ініціали, прізвище)

 

 

М.П.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І.

Реєстраційна картка проекту

с.

ІІ.

Зміст проекту

с.

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2.

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Розрахунок вартості проекту

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

2.2. Мета та завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

2.6. Інновації проекту.

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні.

Загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість 
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.2.РАЗОМ:4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:2. Видатки розвитку:РАЗОМ:4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума 
(тис. грн)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

2. Фінансування з місцевого бюджету

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

1) учасників з бюджетного сектору

2) учасників з підприємницького сектору

3) учасників з громадськості

Загальний обсяг фінансування

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проекту.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

VІ. ДОДАТКИ

Наводиться додаткова інформація (за потреби).

__________ 
* Проект оформлюється у паперовій формі (у разі потреби) та електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua).

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016№ 123 від 19.05.2017}

Начальник 
Управління впровадження 
та моніторингу пріоритетних 
проектів будівництва
Н.Л. БондарчукЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.04.2015  № 80

ФОРМА 
технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3. Мета та завдання проекту

4. Територія, на яку проект матиме вплив

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

8. Основні заходи проекту

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

11. Джерела фінансування проекту

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок.

Начальник 
Управління впровадження 
та моніторингу пріоритетних 
проектів будівництва
Н.Л. БондарчукЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.04.2015  № 80

ПЕРЕЛІК 
документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

1. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект) та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються (у разі наявності):

{Абзац перший пункту 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

Якщо на час подання проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом п’яти робочих днів після її затвердження.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

2. Для проектів, які впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад, – копії договорів про співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», завірені в установленому порядку.

3. Для проектів, які впроваджуються як підтримка добровільно об’єднаних територіальних громад, – копії рішень про утворення об'єднаної територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», завірені в установленому порядку.

4. Для проектів, які передбачають створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, подаються документи з урахуванням вимог Законів України «Про індустріальні парки» та «Про інноваційну діяльність».

{Перелік доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

5. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проектів Міністерством молоді та спорту України.

{Перелік доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

6. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 67Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195, та у пунктах 67 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

Начальник 
Управління впровадження 
та моніторингу пріоритетних 
проектів будівництва
Н.Л. Бондарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.04.2015  № 80

ПЕРЕЛІК 
документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Копія оголошення про проведення відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект).

2. Інвестиційний проект (в електронній формі на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (htpp://dfrr.minregion.gov.ua)).

3. Копії протоколів засідань регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, завірені в установленому порядку.

4. Оцінювальний лист інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, як додаток до протоколу засідання регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів, завірений в установленому порядку.

{Перелік доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

5. Загальний рейтинговий список інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що брали участь у попередньому конкурсному відборі, підписаний головою регіональної комісії.

{Перелік доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

6. Актуалізована на момент подачі інформація про фінансування проектів регіонального розвитку на виконання Плану заходів з реалізації регіональної стратегії області/м. Києва у 2015-2017 роках, за формою, наведеною у додатку до цього Переліку.

{Перелік доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

7. Копія акта Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про утворення регіональної комісії з проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору проектів, завірена в установленому порядку.

8. Копії рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проектів, завірені в установленому порядку.

9. Для інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та, серед іншого, передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), додаються (у разі наявності):

зведений кошторисний розрахунок;

звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

документи щодо форми власності, класу наслідків (відповідальності) для об’єктів будівництва та залишкової вартості для всіх проектів.

Якщо на час подачі проекту проектну документацію не затверджено, зазначені у цьому пункті документи подаються протягом трьох робочих днів після їх отримання від заявника.

{Пекрелік доповнено новим пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

10. Для проектів, які передбачають створення індустріальних парків, додаються:

копія рішення про створення індустріального парку, завірена в установленому порядку;

концепція індустріального парку;

копія витягу з наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків відповідно до статті 16 Закону України «Про індустріальні парки»;

копія договору про створення та функціонування індустріального парку, завірена в установленому порядку.

{Пекрелік доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016}

11. Для проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, - лист про погодження таких проектів Міністерства молоді та спорту України.

{Перелік доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

12. Документи, які підтверджують відповідність проектів умовам, визначеним у пунктах 67 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196.

{Перелік доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

13. Узагальнений перелік проектів разом із супровідним листом підписуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У супровідному листі зазначається інформація щодо відповідності проектів Державній стратегії регіонального розвитку та/або регіональним стратегіям регіонального розвитку та планам їх реалізації, а також державним будівельним нормам та стандартам, які передбачають реалізацію заходів з енергозбереження будівель та споруд; щодо врахування у проектах потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Перелік доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

Начальник 
Управління впровадження 
та моніторингу пріоритетних 
проектів будівництва
Н.Л. Бондарчук

Додаток 
до наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
24.04.2015  № 80 
(у редакції наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово- комунального 
господарства України 
01.04.2016  № 80)

ФОРМА 
з оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

{Додаток в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 80 від 01.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 123 від 19.05.2017}

Начальник 
Управління впровадження 
та моніторингу пріоритетних 
проектів будівництва
Н.Л. Бондарчук